ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Използването на www.technobg.com  от потребителите ги обвързва автоматично  с правилата на настоящите Общи условия, с които потребителите се съобразяват за цялото време на ползването на сайта, от първоначалното влизане до напускането му.  Преди финализиране на електронната заявка за покупка, слагайки отметка „Съгласен съм с условията и ги приемам”, същите се съгласяват изцяло, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия. В противен случай не може да се направи поръчка.

2. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта, е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

3. Цените на стоките, поместени в www.technobg.com, са посочени в български лева с ДДС.

!!!!  Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта
www.technobg.com.

4. Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.technobg.com, декларирате, че приемате и сте
съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които Алкага Трейд ЕООД, ЕИК: 205344509 , седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Искър“, жк.Дружба 1 ,блок 14 извършва продажба на стоки на потребителите си
чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.technobg.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки,
който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.technobg.com ще наричаме за краткост
ПОТРЕБИТЕЛ.

4.1–При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея,
както и в другите страници на www.technobg.com или чрез ползването или заплащането на продукти,
предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия,
което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.technobg.com IP адрес на потребител,
както и друга информация.

4.2 Права и отговорности на страните
Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Алкага Трейд ЕООД  има право по всяко време и
без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и
допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина:
www.technobg.com

4.3–Ограничение на отговорността
С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa
Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите,
които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.
Можете да се запознаете с Политиката за поверителност тук.

4.5–Промяна на цени на стоки
МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите.
Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията,
предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя.
В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

4.6–Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Алкага Трейд ЕООД, ЕИК: 205344509

3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. София 1592, район „Искър“, жк.Дружба 1 ,блок 14, или , office@technobg.com

4. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр. София 1592, район „Искър“, жк.Дружба 1 ,блок 14

5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката.
Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

6. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

7. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите
Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

8. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
• датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
• в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
• в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1)
или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail:office@technobg.com , като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от technobg.com),
без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.
ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно,
в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня,
в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.
Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

9. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.
10. Несъответствия на стоките и рекламации.

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката.
При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсащи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност.
Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете мейл съдържащ номер на поръчка и опъсан Проблем .
При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.technobg.com Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

5. www.technobg.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели или с визуална разлика между показаната снимка и действителния продукт (разлика в габарити, разлика в цвят), като www.technobg.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

6. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.technobg.com,  представляват публично предложение по смисъла на чл.291 от ТЗ.

7. След поставяне на отметка „Съгласен съм с условията и ги приемам”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Кошница”. Това ще се счита за потвърждение на поръчката и за сключен договор за доставка.

8. www.technobg.comможе да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако се окаже, че стоките не са налични. Потребителят ще бъде уведомен за това по електронна поща, телефон или факс.

8. Заплащането на избраните продукти от потребителите може да се извършва чрез:

А) разплащане в брой при доставка (чрез наложен платеж),САМО ЗА НАЛИЧНИ СТОКИ

Б) виртуален ПОС терминал,

В) по банков път ( платежно нареждане ).

ЛИЧНИ ДАННИ

www.technobg.com защитава личните данни на потребителите си станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. www.technobg.com гарантира, че личните им данни ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

link– https://www.technobg.com/lichni-danni

ИЗМЕНЕНИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.technobg.com без уведомяване на потребителите. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.  www.technobg.com не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на Общите условия.

 РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички възникнали спорове, произтичащи от ползването на www.technobg.com във връзка със закупуването на стоки, се разрешават по взаимно съгласие с потребителите, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища, съобразно приложимото българско законодателство.О

 

 

 

Категории